Protocol d’actuació i circuit d’intervenció de la ciutat de Tarragona

.

EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

.

 

És un document de novembre de 2010, amb l’origen tècnic l’any 2008. I el seu principal mèrit és integrar l’àmbit sanitari, judicial, policial, serveis socials, i serveis especialitzats.

Està redactat amb l’objectiu de visibilitzar, sensibilitzar i actuar a les situacions de violència masclista; i ofereix una panoràmica general, molt complerta, de la xarxa de recursos a la ciutat de Tarragona.

 

.                                                                                           Àmbit sanitari

A l’àmbit sanitari hi podem distingir dues xarxes: a nivell hospitalari i d’atenció primària de salut.

Nivell hospitalari

Bàsic en la detecció i diagnosi de maltractaments. Quan una dona ingressa a urgències, primerament, rep atenció sanitària. I posteriorment –amb independència de la gravetat de la lesió -, es redacta un informe mèdic i s’emet un comunicat judicial.

Si la pacient manifesta ser víctima de violència de gènere, s’emet una còpia del comunicat a la Fiscalia. I si no ho manifesta, però es sospita, es pot enviar una interconsulta al treballador social del centre mantenint la confidencialitat de les dades.

En casos d’agressió sexual, el personal mèdic Forense fa una exploració física. I, paral·lelament, intervé el treballador social.

La intervenció bàsica del treballador o treballadora social, primerament, consisteix en explorar els antecedents sanitaris i socials. Seguidament, realitza una entrevista terapèutica (escolta activa, suport emocional, i exploració de recursos personals i de l’entorn), i finalment; elabora el diagnòstic social en base a la valoració del risc de la pacient i els seus fills.

 • Posició de la víctima davant dels fets:

Aquest protocol desplega la intervenció dels professionals des del respecte a la reacció i decisió de la víctima, i preveu diferents situacions: si la víctima vol denunciar, si pel contrari, no vol denunciar; si hi ha fills o filles (independent a la postura de la víctima davant els fets), i si cal allotjament urgent.

Si vol denunciar: el treballador social realitza l’entrevista i emet un diagnòstic social. I, posteriorment, la deriva als cossos policials o a l’OAVD. De la mateixa manera, si la dona ve derivada dels cossos policials; es realitza el seguiment.

Si no vol denunciar: el professional treballa la conscienciació i l’abordatge del maltractament a través de l’entrevista, i informa dels recursos de l’entorn. (Si s’escau, es coordina amb l’ESBASP, el CAP o l’OAVD. O deriva al CIE els casos amb una alta conscienciació).

Si hi ha fills o filles: si són menors d’edat, s’activa el protocol de maltractament infantil. I si cal allotjament urgent, es coordina amb l’USIF o el SEST.

Atenció primària de salut

En moltes ocasions, una dona víctima de violència de gènere és atesa pels i les professionals de les Àrees Bàsiques de Salut ABS. Dit d’una altra manera, l’acció d’aquests professionals repercuteix directament en la detecció i  intervenció de les dones maltractades. En aquests casos, les set prescripcions són clares:

– Cal escoltar i creure el relat i l’experiència dels maltractaments.
– Assegurar que no està sola i que no és culpa seva.
– Defensar el dret a viure sense violència.
– Ajornar la prescripció excessiva de medicació sedant.
– Animar-la a buscar serveis i recursos de recolzament.
– Respondre les necessitats, valorar el risc i realitzar un pla de seguretat.
– Recolzar-la i assistir-la en les seves decisions.

 • Actuacions legals atès la posició de la víctima.

Existeixen dos supòsits en base als quals es procedeix actuar: que la dona no digui que ha estat agredida, o, que malgrat reconèixer-ho no vulgui denunciar l’agressor; o, pel contrari, que ho expliqui, i sí tingui voluntat de denunciar.

Si la dona ho nega i/o no vol denunciar, i s’observen signes físics, o antecedents en la història clínica que conviden a  pensar que existeixen maltractaments:

° En casos de lesions objectivables; la responsabilitat del professional és fer la comunicació al jutjat de guàrdia, amb un informe mèdic on es detalli la convicció o certesa que les lesions no poden ser degudes a un accident casual o fortuït.

° Si existeix evidència de maltractament psíquic, lesions de caràcter lleu o sospita de maltractament sense confirmar; cal anotar-ho clarament, exhaustiva i detallada a la història clínica (dades de l’exploració i circumstàncies de l’assistència prestada) perquè pugui sevir com a prova en actuacions judicials.

– Si la dona explica els fets i vol denunciar l’agressor:

° Es comunica al jutjat de guàrdia adjuntant-hi l’informe mèdic de l’assistència. I, si la dona ho explicita, es contacta amb els cossos de seguretat.

.                                                                                           Àmbit judicial

Dins el circuit general en l’àmbit judicial cal distingir: l’advocacia, Fiscalia. Judicatura, Departament de Justícia de la Generalitat (Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, i Equip d’Assessorament Penal), i Medicina Forense.

La intervenció des de l’advocacia

Des del Col·legi d’Advocats de Tarragona, hi ha la voluntat que la víctima de maltractaments disposi, des de l’inici de qualsevol incidència, d’assistència lletrada especialitzada gratuïtament. I, a través del torn de guàrdia, assegura -al partit judicial de Tarragona, Valls i el Vendrell- la designació immediata d’un especialista les 24 hores del dia.

L’advocat o l’advocada demana la víctima, per escrit, l’autorització per tal que la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta pugui recaptar la informació econòmica pertinent.

A més a més, l’autoritat policial o judicial, informa la víctima dels seus drets i la possibilitat de rebre assistència d’un advocat especialitzat. Aquests poden:

 • Assistir la víctima en la denúncia; i comparèixer en totes les diligències que es practiquin.
 • Sol·licitar les mesures de protecció i/o regulació de la seva situació familiar o de parella, en relació amb el domicili, els aliments, i els fills i filles.
 • Comparèixer en les actuacions penals com a acusació particular.

La intervenció de la Fiscalia

El Ministeri Fiscal actua en compliment de la funció tuïtiva de les víctimes de violència de gènere, i manté els contactes institucionals (judicials, policials, sanitaris, assistencials, col·legis d’advocats, i de procuradors) a fi de possibilitar una cooperació eficaç en les respostes institucionals. Té al mandat de:

 • Vetllar perquè les víctimes siguin informades dels seus drets de forma clara i accessible.
 • Comunicar els actes processals que afectin la seva protecció i seguretat.
 • Informar de l’existència del Programa ATENPRO de teleassistència per víctimes de violència de gènere.
 • Sol·licitar, en casos greus, l’ordre de protecció a la víctima, i de presó al denunciat.

La intervenció Judicial

És l’estament encarregat d’aplicar la Llei 1/2004, de 20 de desembre. Que estipula, explícitament, els casos de violència de gènere quan:

 • El subjecte actiu del delicte és un home i el subjecte passiu una dona.
 • La víctima hagi estat, respecte l’autor del delicte, la seva dona o lligada per una relació d’afectivitat (fins i tot sense convivència).
 • El capítol de violència s’hagi comès sobre els descendents –propis o de l’esposa convivent, o sobre els menors o incapaços que amb ell convisquin o que es troben subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet de l’esposa o convivent-.

A més a més, la Llei 1/2004, de 28 de desembre. De mesures de protecció integral contra la violència de gènere (LIVG), regula el funcionament i les competències dels Jutjats de Violència sobre la Dona:

 • S’encarreguen de la instrucció d’aquests processos, i exigeixen responsabilitat penal pels delictes contra els drets i deures familiars.
 • Adopten mesures penals de protecció.
  .- D’especial rellevància és l’Ordre de Protecció (OP), a partir de la qual es pretén que la víctima comprengui mesures cauteles de naturalesa penal, civil i de protecció social.
 • Estableixen, provisionalment, mesures civils quan convé. Que es prorroguen quan s’inicia el procediment corresponent (separació, divorci, o guarda i custòdia).
 • Disposen d’una sèrie de mesures dirigides a dotar de major eficàcia el sistema de protecció en l’àmbit de la violència sobre la dona; a través del coneixement de les causes penals, i la unificació de les qüestions civils i penals.

L’oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte OAVD

L’OAVD del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, és el punt de coordinació actiu de les ordres de protecció; i l’òrgan on els  jutjats comuniquen els canvis de situació processal que afecten la persona imputada en fase d’execució de pena. A banda, té per objectiu:

 • Acollir emocionalment, i acompanyar processalment, la víctima d’un delicte.
 • Derivar, si s’escau, la usuària a d’altres serveis especialitzats.

Institut de Medicina Legal de Catalunya IMLC

L’IMLC actua sota l’orde dels tribunals, magistrats, jutges, fiscals o responsables del Registre Civil. La seva funció és seguir i valorar les persones lesionades.

El personal mèdic forense atén les víctimes de violència masclista amb l’ordre de fer el reconeixement de la víctima i, posteriorment, emetre un informe medicoforense.

Aquesta intervenció s’inicia en situacions de guàrdia (o tipus greu); o bé en situacions de tipus lleu:

 • Les situacions de guàrdia solen arribar des d’un centre assistencial o hospitalari. I el jutge ordena el desplaçament del personal mèdic forense per reconèixer la víctima i fer un informe que detalli:

–  La gravetat de les lesions i tipus d’assistència mèdica.

– Evolució probable i temps de guariment (dies d’hospitalització i impeditius).

– Possibles seqüeles (físiques i psíquiques).

 • En situacions de tipus lleu, el centre fa el comunicat judicial per escrit i el remet al jutjat de guàrdia. Deixant per més endavant el reconeixement forense i l’informe final.

.                                                                                          Àmbit policial

Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra ME

Preventivament, el cos de la Policia de la Generalitat col·labora en activitats de formació i sensibilització social. I com a garants del dret a la seguretat, la seva actuació pot ser requerida per ordre judicial o fiscalia, avís d’entitats públiques o privades, denúncia d’alguna persona de l’entorn de la víctima, denúncia de la mateixa víctima, o bé per actuació d’ofici.

Els Mossos d’Esquadra informen dels fets al jutjat (mitjançant ofici o atestat) existeixi o no denúncia. Si la víctima presenta lesions i no ha estat visitada per un facultatiu mèdic, és acompanyada al centre mèdic que haurà de redactar un informe mèdic. Tanmateix, en seu policial la víctima és informada:

 • Del dret de ser assistida per un advocat d’ofici especialitzat abans de presentar la denúncia. I la possibilitat de demanar a l’autoritat judicial un ordre de protecció. I la existència d’entitats i organismes assistencials, públics i privats del territori.
 • Del dret a acollir-se als articles 45.4 a i 46.3 del Reglament d’estrangeria, per poder regularitzar la seva situació per raons humanitàries, els casos de víctima estrangera en situació irregular.
 • Del Programa ATENPRO de teleassistència a dones víctimes de maltractaments que disposin d’ordre de protecció.

Després de la denúncia, l’actuació dels ME d’assistència a la víctima, se centra en el restabliment de la situació, atenent la magnitud del risc:

 • S’acompanya la víctima al seu domicili. O bé s’acompanya en l’abandonament del seu domicili fins la casa d’un familiar o amic, o bé a una casa d’acollida d’urgència.
 • S’administra protecció oficial en cas de risc imminent per la integritat física de la víctima.

Grup d’Assistència a la Víctima GAV

Dins els cos de Mossos d’Esquadra, el GAV és la secció encarregada de fer el seguiment de casos de violència masclista. Intervé quan es requereix i  s’encarrega d’actualitzar l’expedient de la víctima (entrevistes, atestats, oficis, contactes amb altres entitats…) a fi i efecte de donar resposta policial eficaç, i documentar  els òrgans judicials quan calgui.

També treballa la seguretat de la usuària fent un seguiment de l’agressor, mantenint una estreta coordinació amb els Serveis Territorials de Justícia i l’Oficina d’Entorn Penitenciari. El seguiment de les víctimes es porta a terme fins que aquesta deixa de trobar-se en situació de risc. I en general, l’expedient es tanca passats tres mesos de la vigència de les mesures de protecció.

Unitat d’Atenció a la Víctima Guàrdia Urbana de Tarragona

L’actuació de la Guàrdia Urbana pot ser requerida per avís d’entitats públiques o privades, denúncia d’alguna persona de l’entorn de la víctima, denúncia de la mateixa víctima, derivació d’un organisme municipal o sanitari; o bé per actuació d’ofici.

En els casos que la víctima resideix fora del terme municipal de Tarragona, s’actua d’urgència. I, posteriorment, es trasllada la informació al cos policial que en té la competència.

La Guàrdia Urbana disposa d’una Unitat d’Atenció a la Víctima UAV; la freqüència i el tipus de control que exerceix de la qual, depèn del nivell de risc, i el sentit de les mesures cautelars. La UAV transmet, sistemàticament, la informació al Servei d’Emergències Socials de Tarragona SEST perquè faci el seguiment i control social.

.                                                                                 Àmbit serveis socials

Equips Bàsics de Serveis Socials EBSS

Estan distribuïts funcionalment per donar cobertura a tota la ciutat. I poden actuar a totes les fases (prevenció, detecció, intervenció i seguiment).

Després de fer una primera acollida, valoració i informar la usuària de  les seves possibilitats; estudia la situació, i es coordinen amb l’USIF, que és el servei municipal de referència especialitzat en violència de gènere.

Unitat de Suport Individual i Familiar USIF

L’activació d’aquesta unitat la produeix qualsevol servei o institució que intervingui en l’atenció de víctimes de violència, o bé, a petició directa de la usuària.

L’USIF és el servei municipal referent en temes de violència. En els casos de dones víctimes de violència masclista s’encarrega de:

 • Coordinar els diferents serveis implicats.

Fent el seguiment dels casos atesos al SEST (que fa primera intervenció d’urgència) i coordinant els casos amb necessitat d’allotjament (acolliment temporal d’urgència en pensió, de mitja estada en Pis d’Emergència, de llarga estada en Casa d’Acollida).

Fent seguiment de casos de violència a petició de qualsevol EBSS (assessorant sobre el circuit institucional a seguir, i coordinant els serveis de la xarxa).

A més a més, a les seves dependències s’atenen casos de violència, procurant:

 • Exercir un seguiment d’atenció social, legal i psicològica a la persona i la família.

– Atenent casos, conjuntament, la treballadora social i els professionals de l’ESTAIF (Equip de Suport Tècnic i Assessorament Individual i Familiar), d’assessorament legal, i suport psicològic familiar.

– Mantenint una coordinació fluïda amb el CIE, derivant-hi els casos (de dones i/o fills) amb necessitat d’atenció psicològica especialitzada.

 • Tramitar serveis i assessorar en la tramitació de prestacions econòmiques.

– Fent el seguiment del Programa ATENPRO.

– Tramitant prestacions d’urgència i rescabalament (per bé que són casos molt excepcionals ja que aquesta funció és desenvolupada des d’atenció social primària).

– Assessorant la usuària en la tramitació de la RAI (Renda Activa d’Inserció).

Serveis d’Emergències Socials de Tarragona SEST

L’actuació del servei s’activa a partir de la demanda de la dona víctima de violència, la derivació de serveis sanitaris, cossos de seguretat, o bé per demanda d’un particular o familiar d’una víctima.

És funció del SEST fer una primera atenció social davant un cas de violència, que depèn de la gravetat de la situació. L’actuació pot anar des d’una mediació o contenció, a la tramitació, si s’escau, d’allotjament d’urgència quan la víctima no tingui xarxa familiar.

Aquest serveix estableix una coordinació sistemàtica amb l’USIF i la UAV.

.                                                                                Serveis Especialitzats

Centre d’Intervenció Especialitzada CIE

El CIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles que estan o han estat sotmeses a processos de violència masclista (sense discriminació per edat, estat de salut, discapacitat, situació legal, orientació sexual o procedència).

Els professionals del CIE miren de facilitar el procés de recuperació i reparació del mal patit, i proporcionen una atenció de qualitat amb calidesa. Exercint una atenció social i terapèutica continuada,  adequada al procés de recuperació individual. Els àmbits d’intervenció són:

– Violència en les relacions de parella.

– Agressions sexuals. I assetjament sexual i moral en els àmbits públics i privats.

– Pràctiques tradicionals perjudicials per la salut i la sexualitat de les nenes i dones.

– Explotació sexual.

– Dones en processos de victimització per causes socials o polítiques

Servei d’Informació i Atenció a les Dones SIAD

El SIAD és un espai d’orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones. Atén, generalment, casos de dificultats i detecta i activa el circuit quan són casos de sense violència. Són funcions del servei:

 • Informar, orientar i assessorar sobre els drets de les dones.
 • Assessorar jurídicament sobre qüestions legals que es plantegen en casos com separacions, herències, arrendaments, etc.
 • Oferir suport psicològic davant situacions de canvi, reptes professionals, crisis personals, pèrdues familiars, inicis de nous projectes, etc.
 • Detectar i derivar als serveis especialitzats casos de violència.
 • Planificar activitats, cursos i xerrades de sensibilització social i sobre temes d’interès per les dones.

Institut Català de les Dones ICD

L’ICD és una via de detecció de situacions de violència, i té per objectius:

 • Informar les dones i entitats sobre qualsevol matèria que les afecti, especialment, les que pateixen o han patit una situació de violència.
 • Gestionar el 900.900.120 d’atenció (legal i psicològica) a dones en situació de violència les 24 hores del dia.

L’oficina d’informació de l’ICD de Tarragona disposa d’un Servei especialitzat d’Intervenció Posttraumàtica, que compta amb un equip extern especialitzat, de suport a famílies i a la comunitat per als casos de més gravetat. I ofereix, al públic general, dos serveis especialitzats:

Atenció psicològica: assessorament puntual, i orientació de recursos

Assessorament jurídic: principalment separacions, custòdies d’infants, incompliments de pensions i règims de visites, agressions sexuals i violència. Oferint també la possibilitat de tramitar l’obtenció de serveis jurídics gratuïts.

 

Respostes tancades, peró podeu fer trackback desde el vostre propi lloc web.

No es pot comentar.