IMMST (2a part: Coneixement de serveis)

.

GUIA DE SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL A LA FAMÍLIA I LA PERSONA DE TARRAGONA

 

 

 1.     Servei d’Informació i Primera Acollida SIPA

És la porta d’entrada a la Xarxa Municipal de Serveis Socials. S’ofereix informació i atenció immediata. L’únic requisit que cal és estar empadronat a Tarragona i residir a la zona de cobertura del Centre de Serveis Socials CSS. Les principals tasques que s’hi duen a terme són:

.

 • Valoració diagnòstica.
 • Atenció i derivació urgent en els casos que presenten risc greu.
 • Derivació a recurs adient.
 • Primera gestió de l’accés a prestacions.

.

2.     Servei d’Inclusió Sòcio-Laboral

Destinat a l’atenció i acompanyament de persones i famílies en situació de necessitat i/o dificultat social; la finalitat d’aquest Servei atendre les necessitats bàsiques i afavorir la inserció o reinserció social i laboral. L’objectiu és prevenir situacions d’exclusió social, i afavorir els processos de participació i integració. Les principals tasques que s’hi duen a terme són:

.

 • Atenció urgent en els casos que presenten risc greu per a la persona o família.
 • Gestió a l’accés de serveis, recursos i prestacions socials.
 • Pla d’actuació consensuat, i derivació al recurs adient quan calgui.
 • Valoració diagnòstica continuada i seguiment del procés de reinserció social i laboral.

 .

3.     Servei d’Atenció Sòcio-Educativa a les famílies, la infància i l’adolescència

 Adreçat a famílies amb infants i/o adolescents a càrrec, aquest servei actua en casos amb necessitat d’assessorament, acompanyament i orientació continuada. L’objectiu és garantir l’atenció i cobertura de tots els membres de la unitat, assegurant el protagonisme de la pròpia família. Les principals tasques que s’hi duen a terme són:

.

 • Atenció urgent en els casos que presenten risc greu per a la família o menors.
 • Gestió a l’accés de serveis, recursos i prestacions socials.
 • Programa d’intervenció Sòco-Educativa consensuat, i derivació al recurs adient quan calgui.
 • Seguiment del Programa amb les famílies usuàries i l’equip implicat.

.

4.     Servei d’Atenció a la gent gran i les persones en situació de discapacitat o dependència

És el punt on es gestiona l’accés de la gent gran, i les persones amb discapacitat o dependència; a les prestacions de servei, tecnològiques, econòmiques i també serveis especialitzats. Adreçats a atendre llurs necessitats socials. Aquest Servei s’encarrega de fer el seguiment de casos, i la supervisió periòdica del Programa Individual o Familiar d’Atenció. Les principals tasques que s’hi duen a terme són:

.

 • Atenció a les situacions d’urgència social. Gestionant, si cal, prestacions i serveis (especialitzats o d’altres sistemes de protecció) per estabilitzar la situació.
 • Informació, assessorament, valoració i diagnòstic social en l’àmbit de la gent gran i persones amb discapacitat o dependència.
 • Seguiment i supervisió de les prestacions de servei periòdiques acordades i signades al Programa Individual/Familiar d’Atenció.

.

Amb la nova estructuració dels Serveis Socials a la ciutat de Tarragona. El CSS Ponent aglutina gran part dels seveis de primària de les àrees de Torreforta, Riu Clar, la Floresta, el Pilar, Camp Clar i Bonavista.

.

5.     Servei d’Atenció Psico-Social i Legal a les dones víctimes de violència

Aquest servei (hereu de la Unitat de Suport Individual i Familiar USIF) és el servei municipal, referent en temes de violència a la dona. Les seves principals funcions són:

.

 • Informació, orientació i assessorament; i atenció psicosocial i legal d’urgència, a dones en situació de risc i els seus fills i filles.
 • Coordinar els diferents serveis implicats, i tramitar i assessorar en la tramitació de serveis i prestacions econòmiques de protecció (ATENPRO, Casa d’Acollida, pis d’emergència…) i de recuperació (CIE, RAI, RMI…).
 • Acolliment d’urgència i atenció de les necessitats bàsiques de la dona i dels fills al seu càrrec

.

6.     Servei d’Emergències Socials de Tarragona SEST

Aquest Servei exerceix una primera atenció social, davant un cas de violència, quan aquest es produeix fora de l’horari de funcionament de la Xarxa de Serveis Socials XSS. I fa de pont entre els Cossos de Seguretat (especialment, la Unitat d’Atenció a la Víctima UAV de la Guàrdia Urbana, i el Grup d’Assistència a la Víctima GAV dels Mossos d’Esquadra) i el Servei d’Atenció Psico-Social i Legal a les dones víctimes de violència (abans USIF, que és el Servei que coordina la pròpia XSS).

La naturalesa de l’actuació és molt variable, i depèn de la gravetat de la situació (urgència social o bé emergència social). Pot anar des d’una mediació o contenció, a la tramitació, si s’escau, d’allotjament d’urgència quan la víctima no tingui xarxa familiar:

.

 • Atenció social immediata i suport, assessorament i protecció fora d’horari de la XSS.
 • Acolliment d’urgència.

.

7.     Equip de Suport Tècnic i d’Assessorament Individual i Familiar ESTAIF

Aquest equip proporciona suport i assessorament psicològic i jurídic als i les professionals adscrits als Equips de Serveis Socials, i reforça l’atenció a persones i famílies mitjançant l’atenció directa, sense duplicar les funcions dels i les treballadores i educadores socials.

.

Alguns del Serveis d'Atenció a la Dona (ESTAIF, USIF) es duen a terme a les instal.alcions d'aquest Centre Cívic

.

8.     Centre d’Intervenció Especialitzada CIE

El CIE és un servei, que depèn del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, especialitzat en oferir atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles, que estan o han estat sotmeses a processos de violència masclista.

El CIE mira de facilitar el procés de recuperació i reparació del mal patit, i proporciona una atenció de qualitat amb calidesa. Les seves directrius són:

.

 • Proporcionar les dones i els seus fills una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació amb l’abús viscut.
 • Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de recuperació.
 • Oferir informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública i associativa. I treballar coordinadament amb altres serveis per evitar noves victimitzacions.


Respostes tancades, peró podeu fer trackback desde el vostre propi lloc web.

No es pot comentar.