Casa d’Oficis “Rehabilitació del Xalet Blanc”.

Des del punt de vista institucional i organitzatiu, una Casa d’Oficis és un Programa del Servei d’Ocupació de Catalunya, cofinançat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Social Europeu.

Durant 12 mesos, d’octubre de 2010 a octubre de 2011, la Diputació de Tarragona, i més concretament, l’Organisme Autònom de Desenvolupament Local és la entitat promotora encarregada de dur a terme la Casa d’Oficis “Rehabilitació del Xalet Blanc”.

A grans trets, aquest programa consisteix en la rehabilitació, adequació i condicionament – amb l’ús d’energies renovables- de l’immoble del Xalet Blanc. L’origen d’aquesta finca situada a la carretera de Valls, al costat del Col·legi d’Educació Especial Sant Rafael de Tarragona, és una donació a la Diputació de Tarragona. Inicialment, se li donà la funció d’hostatjar els alumnes internats a l’Escola Especial, però des de feia anys, la instal·lació (catalogada d’edifici amb interès cultural modernista) havia quedat en desús.

 

En última instància doncs, el propòsit La Casa d’Oficis “Rehabilitació del Xalet Blanc” té una doble vessant: d’una banda formar joves, de menys de 25 anys, en una especialitat laboral emergent, amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral a curt o mig termini. I de l’altra, recuperar un espai d’ús públic. Tot i que encara no és segur, un cop enllestides les obres de recuperació, aquest espai es destinaria a equipaments culturals.

No hi ha un perfil determinat d’alumne de les Cases d’Ofici, i a més a més, la població usuària ha anat variant segons cada promoció. Actualment però, existeixen trets comuns, i són la baixa formació i la poca o nul·la experiència laboral. Fruit de la actual conjuntura de crisi econòmica, molts del joves alumnes treballadors – la majoria d’ells amb baixa formació acadèmica- s’han trobat immersors en un mercat laboral amb poca demanda de treballadors no qualificats.

Aquests joves, veuen la Casa d’Oficis com una manera de reprendre el tren de la formació, i la clau d’entrada a les noves condicions de treball. Una oferta a cavall de la formació reglada estricte i la formació permanent.

Com qualsevol altre Casa d’Oficis, la de la Diputació de Tarragona és un programa mixt, alhora de Formació i d’Ocupació, que s’estructura en dues fases.

La primera, que va de d’octubre fins abril, és bàsicament Formativa i els alumnes dediquen un mòdul de 1000 hores a la seva especialització. D’una banda els d’ecojardineria aprenen: tècniques de jardineria i cura de les plantes, a dissenyar i crear jardins sostenibles i ecològics, i a mantenir jardins aplicant criteris de sostenibilitat.  De l’altra, els alumnes d’energies renovables  aprenen l’ús d’eines i el domini de tècniques per la instal·lació de pannells solars tèrmics i pannells solars fotovoltaics.

A banda però, d’aquesta formació específica, els alumnes cursen 500 hores de matèries comunes com són el català, les matemàtiques, la sensibilització ambiental i les habilitats socials. Val a dir, que des de la Casa d’Oficis s’ofereix la possibilitat de dissenyar un itinerari acadèmic especialitzat, per aquells alumnes que desitgin presentar-se a les proves d’accés a un Cicle Formatiu de Grau Mig o bé, per via lliure, a les proves de Graduat de l’ESO.

Durant tota aquesta primera fase, els alumnes perceben una petita beca en concepte de transport i lligada a la assistència presencial obligatòria.

La segona fase, també de sis mesos, compresa entre el mes d’abril i octubre de 2011, els alumnes de la Casa d’Oficis són contractats a jornada completa per la Diputació de Tarragona amb un contracte laboral de pràctiques en tota regla, cobrant el 75% del salari mínim interprofessional, i entrant, per tant, quasi de ple, en els drets i deures dels treballadors i les treballadores.

La Casa d’Oficis Rehabilitació del Xalet Blanc de la Diputació de Tarragona, compte amb un equip de professionals especialitzat. Concretament, el Personal d’Estructura està format per un director, encarregat de gestionar i supervisar l’activitat de la Casa d’Oficis, dos docents especialitzats, un per cadascun dels mòduls, i, una administrativa. A més a més d’aquests professionals, els alumnes també reben classes de professionals externs; com per exemple, els professionals de prevenció de riscos laborals, de suport per la inserció laboral, o d’alfabetització informàtica.

Pel que fa a l’opinió dels docents, aquests afirmen que les principals dificultats amb l’alumnat són tres: primer, la impaciència amb que, sovint, esperen resultats (que es podria explicar per l’impacte de les noves tecnologies en els joves d’avui, i el seu caràcter immediat), segon, la baixa tolerància a l’esforç (que, possiblement, arrenca en l’estil educatiu, excessivament permissiu, dels anys noranta); i tercer, la desmesurada exigència a les condicions laborals (com a conseqüència de les condicions generals d’un període de bonança econòmica, on el treball poc qualificat era molt ben remunerat i hi predominava cotes de consum altes).

El sentit general de les Cases d’Ofici ve determinat per les directrius europees en matèria d’ocupació i professionalitat. I la seva essència és la d’oferir un instrument formatiu, a joves amb poques possibilitats d’accedir a un mercat laboral cada vegada més globalitzat.

Respostes tancades, peró podeu fer trackback desde el vostre propi lloc web.

No es pot comentar.