Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2a part: Processos Estratègics)

 

 

.                                                                   PROCESSOS ESTRATÈGICS

 

Vinculats a làmbit de les responsabilitats de l’equip directiu, aquests han de permetre avançar els centres. Visió a llarg termini de l’organització.

.

.

1. Acollida de nous professionals al Centre

.

La manca d’estabilitat dels equips educatius és un fet en els centres que va en detriment de la qualitat de l’atenció.

La direcció del Centre té la responsabilitat de creure-s’ho i actuar en conseqüència.

Els professionals del Centre han de donar seguretat als nouvinguts, facilitant-los una informació clara i efectiva sobre les funcions i el lloc de treball i compartir les expectatives sobre la tasca que han de desenvolupar.

.

ACTIVITATS RECOMENADES:

.

Explicació de continguts:Encàrrec de la DGAIA i descripció del funcionament del Centre, les funcions que s’hi desenvolupen i la normativa.

Lliurar documentació: Manual d’acollida. Dossier de conceptes clau. Manual de prevenció de riscos laborals. Prodeciment davant d’una emergència al Centre.

Informació del lloc de treball: Figura que presenti el nou professional, preferentment, en un espai de reunió. Figura d’acompanyant (informació bàsica dels espais).

Formació dels professionals: Sistema de verifiació de la formació de les persones. Pla de formació específic per alas professionals de nova incorporació.

.

2. Promoció de la participació d’infants i adolescents

.

Els equips eduatius han de dissenyar, implementar i avaluar estratègies proactives que visualitzin el protagonisme dels infants i adolescents durant la seva estada al Centre.

És una qüestió que s’ha de treballar des de la formació permanent i en les reunions d’equip sistemàticament, per analitzar les limitacions i, des de la creativitat, definir les possibilitats existents per superar-les.

.

3. Reflexió ètica com a suport en la presa de decisions

.

L’equip ha de prendre consciència de la trascendència de les decisions que es prenen sobre l’infant. La presa de decisions ha d’estar fonamentada en la deliberació ètica i ha de ser coherent amb el procés que està fent l’infant i amb la línia educativa del Centre.

Els professionals han de trobar solucions factibles, i han d’implementar el que està planificat des de la responsabilitat, empatia, dedicació, motivació i convicció. És cabdal la formació progressiva en ètica aplicada a la intervenció social pels professionals.

.

*    *    *

.

Entenem per ètica el sistema humà de presa de decisions, mitjançant l’anàlisi sistemàtica, crítica i formal. Cal considerar què es bo, adequat i moralment correcte.

Cal reflexionar fonamentadament dues preguntes: “per què ho he de fer” (cercant un grau òptim d’aprofundiment); i “què he de fer” (responent amb accions -bàsicament hàbits i costums).

Cal incloure la perspectiva ètica crant un espai de reflexió format per representants de l’equip educatiu i per la direcció del Centre.

 .

4. Adaptació als canvis (Gestió d’equip)

.

La gestió de l’equip, principalment, ha de tenir en compte la rotació dels nens i nenes, l’evolució de la població atesa, la demanda social i els canvis normatius.

.

CLAUS ORGANITZATIVES:

.

Motivació: explicar clarament les causes del problema i proposar solucions efectives i factibles.

Planificació:de la seqüència d’accions a l’hora d’executar canvis substancials en l’organització.

Dotació: de mitjans i temps per la implementació i l’ajustament dels períodes.

Comprensió: demostrar-la davant resistències inicials (assegurar feedback i formació), i estimular la participació de les parts implicades.

Planificació de la participació: sabent els àmbits de col·laboració i l’objectiu.

Actitud: flexible, permeable, propera i franca de l’equip directiu.

Mesures coercitives: aplicar-les explícites o implícites és la darrera estratègia.

.

NIVELLS D’ACTUACIÓ:

.

Clima laboral: valoració  i reconeixement dels professionals, supervisions tècnqiues periòdiques, aflorament de  la queixa en espais estructurats, activitat formativa i jornades educativo-festives.

Disseny organitzacional: càrregues de treball equilibrades, paticpació dels professionas en la presa de decisions sobre qüestions directament relacionades amb la tasca desenvolupada, mecanismes per prevenir i gestionar riscos per a la seguretat, estratègies per incentivar compromís, responsabiltat, iniciativa i creativitat, resposta als problemes plantejats (resolutció de les causes que els originien).

Desenvolupament professional: estabilitat en el lloc de treball, accions formatives, promoure la participació professional, accés a la literatura profuessional.

.

5. Aliances estratègiques dels centres amb l’entorn

.

 Els centres del sistema de protecció estan integrats en el medi i conjutnament amb els recursos comuntiaris, presten l’atenció holítitica que els infants i adolescents protegits requereixen. Els infants han de guadir dels serfveis que la xarxa els ofereix per enriquier-se i normalitzar la seva vida.

.

Els professionals dels centres han de tenir prsent la imatge que projecten de la institució a la qual representen. Quan treballen conjuntament amb un professional o una institució externa, ha de tenir una actitud correcta, cuidar la imate i els comentaris.

.

6. Mecanismes de coordinació entre l’EAIA i el Centre

.

Fer constar per escrit els mecanimes de coordinació entre el tutor o tutora de l’infant i els professionals de referència de la família.

.

Vetllar permanentment per la participació (informació, opinió, presa de decisions) de l’infant o alolescent al llarg de tot el procés de coordinació entre Centre i EAIA.

.

Establir mecanismes de coordinació durant les sortides del centre en funció dels recursos de què disposa el barri on resideixi la família.

.

7.- Expedient de l’infant (Gestió documental)

.

Per fer una correcta gestió de l’expedient, és necessari que els profesionals de l’equip educatiu siguin consients de la importància de procedir amb ordre, sistematizació i confidencialitat.

.

Cal tenir clar que l’expedient és de l’infant i que els professionals es limiten a  aportar dades, informació i contingut. Ha de vetllar per la continuïtat i claredat.

.

PARAULA CLAU:

.

Traçabilitat: possibilitat de conèixer la situació de l’infant en qualsevol moment.

.

Informació clau (segons la DGAIA) necessària per fer un ingrés en un centre. (pàg. 1, pàg. 2,)

Informació clau (segons la DGAIA) necessària en el moment de desinternament. (pàg. 1, pàg. 2, pàg. 3,)

.

8. Innovació i millora contínua

.

Per poder avaluar el servei que es presta als centres del sistema de protecció s’hauria de considerar el cilce de la qualitat PDCA.

.

Planificació, Do (fer la millora), Check (estudiar els resultats), Act (aprendre dels resultats per adequar i millorar l’acció en el dia a dia).

.

 

.

A partir de l’anàlisi periòdica de la informació -recomanable fer-la anualment- s’identifiquen les àrees de millora:

.

Anàlisi DAFO: Debilitats i Fortaleses internes i externes.

Definició d’objectius de qualitat: del següent període, a partir de les conclusions de l’anàlisi.

Monitorar la implementació: mitjançant indicadors per assegurar que el que està planificat es durà a terme.

.

.

 

Pots deixar una resposta, o fer trackback desde el teu propi lloc web.

Leave a Reply