Arxiu de la categoria Currículum

En Miquel Àngel Magan ha treballat, des de diferents categories professionals, a diversos centres i serveis de titularitat pública i privada dels àmbits educatiu, social, cultural i de salut, a comarques gironines, tarragonines i lleidatanes.

La constant durant els darrers divuit anys ha estat i és el treball educatiu, i el disseny i divulgació de projectes educatius i culturals. Actualment, té un paper molt actiu en la gestió del Bloc del Pla de Drogues. Servei d’Addiccions i Salut Mental. Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i de la plana web de l’Associació Reus Som Útils (ARSU).

La seva sensibilitat cultural es dedueix de la contínua participació en grups artístics i col·lectius populars (Associació de Teatre Nascuts de Peu en Terra, Colla Castellera Xiquets del Serrallo de Tarragona, Ball de Dames i Vells de Tarragona, Pinya Blava…).

D’altra banda, ha desenvolupat una intensa activitat literària amb la publicació de l’assaig antropològic La Baixada de l’Àliga vista pels aliguers (2009). Arola. Tarragona, amb espàrring del Dr. Joan Prat i Carós, on aborda els mecanismes d’identitat de la comunitat tarragonina a partir de l’anàlisi d’un acte de la Festa Major de Santa Tecla, prenent com referència Victor W. Turner. I el llibre 20 anys de Xiquets del Serrallo explicats per Pinya Blava (2009). Arola. Tarragona, on aporta el punt de vista antropològic, a la narració de la vida d’una colla castellera; explicant, alhora, l’evolució del barri del Serrallo i la ciutat de Tarragona.

“Considero que la millor carta de presentació és el caràcter compromès. En el meu cas, aquest m’ha portat a crear i participar en diferents associacions i grups, i activar diferents projectes professionals.”

Miquel Àngel Magan.

Ètica professional. Tres voluntats motores.

. (1.2. De com afecta la crisi els Centres de Protecció de Menors) . Primerament, us presentem l’article en format PDF (mitja plana). I, seguidament, l’article. [pdf  http://miquelangelmagan.cat/web/wp-content/uploads/2013/10/ÈTICA-PROFESSIONAL.-TRES-VOLUNTATS-MOTORES..pdf 350]   Ètica professional. Tres voluntats motores.    La reflexió s’exercita de manera fonamentada en base dos principis. Cercar un grau òptim d’aprofundiment. I, en segon lloc, […]

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (1a part: Introducció i Marc Teòric)

    . .                                                                                        INTRODUCCIÓ . Hi ha projectes que neixen “per encàrrec”, la justificació dels quals la trobem en la planificació d’un nou àmbit o domini (creació d’un nou departament), o bé arran un canvi conceptual ( per exemple, un descobriment tècnic, que necessita del suport d’una estructura instrumental). Aquests projectes normatius, es caracteritzen […]

Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2a part: Processos Estratègics)

    .                                                                   PROCESSOS ESTRATÈGICS   Vinculats a làmbit de les responsabilitats de l’equip directiu, aquests han de permetre avançar els centres. Visió a llarg termini de […]

Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMMST)

. Dins el Pla Integral de Camp Clar, concretament, el Programa 5.2. d’Atenció social a Camp Clar, es donà cabuda a la contractació de dos treballadors socials amb l’objectiu d’atendre dones i famílies monoparentals, que es trobin amb necessitat d’atenció especial, a causa de violència masclista; i complementar les actuacions de la pròpia Xarxa Municipal […]

IMMST (3a part: Metodologia i Ètica professional)

. ▪  METODOLOGIA  L’estructuració del mètode s’ajusta a les fases pròpies de la disciplina i les funcions encomanades a la figura del treballador social. Ara bé, l’exercici professional comporta, contínuament, procedir una resposta adequada en cada cas i situació. Per això, cal enriquir el nostre treball implementant coneixements i pràctiques (a través del coneixement teòric […]

IMMST (4a part: Fonts documentals)

. 1. Cartera Local de Serveis Socials IMMST Document de definició, classificació, sistematització i articulació, de les prestacions socials del Sistema de Serveis Socials que gestiona l’ Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.  La Cartera, respon a la evolució de les polítiques socials; d’un model assistencialista a un de garantista. . S’hi explicita el […]

Protocol d’actuació i circuit d’intervenció de la ciutat de Tarragona

. EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA .   És un document de novembre de 2010, amb l’origen tècnic l’any 2008. I el seu principal mèrit és integrar l’àmbit sanitari, judicial, policial, serveis socials, i serveis especialitzats. Està redactat amb l’objectiu de visibilitzar, sensibilitzar i actuar a les situacions de violència […]